نقص فنی پرواز شیراز – تهران را نیمه طولانی گذاشت

احسان مقاوم داخل گفت و گو با ایرنا افزود: هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ این باهم اتحاد کردن درون ساعت ۱۳و ۴۰ دقیقه امروز (بیست و چهارم اردیبهشت) با ۱۴۱مسافر و کادر پرواز فرودگاه شیرازرا به مقصد تهران ترک کرد که خلبان پس از دقایقی پرواز بیدار عیب متخصص در موتور عده ۲ این هواپیما می شود.

او ادامه داد: پس از این موافقت خلبان هواپیما را به سمت فرودگاه شیراز راهنمایی کرده و اقدام به فرود اضطراری می کند.

وی اعتراف داشت: در روند فرود اضطراری این هواپیما بوسیله هیچ یک از مسافران آسیبی وارد نشد و مسافران استراحت است با پروازهای بعدی بوسیله مقصد تهران اعزام شوند.