نقص فنی پرواز شیراز – تهران را نصف تمام گذاشت

احسان استوار در گفت و گو با ایرنا افزود: هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ این شریک شدن تو ساعت ۱۳و ۴۰ دقیقه امروز (بیست و چهارم اردیبهشت) با ۱۴۱مسافر و کادر تصعید فرودگاه شیرازرا به نشانه تهران صرفنظر کرد که خلبان پس از دقایقی پرواز متوجه نقص فنی درون موتور شماره ۲ این هواپیما می شود.

او ادامه قسط: پس از این اتفاق خلبان هواپیما را به جانب فرودگاه شیراز تربیت کرده و اقدام به فرود اضطراری می کند.

وی بیان داشت: در قضیه فرود اضطراری این جت به هیچگاه یک از مسافران آسیبی وارد نشد و مسافران قرار است با پروازهای بعدی بوسیله مقصد تهران اعزام شوند.